จุกนมนวัตกรรมใหม่ ผ่านการค้นคว้าและวิจัยเชิงลึก ผู้บริโภคโดยอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ และวิทยาการขั้นสูง จนค้นพบกระบวนการดูดกลืน 3 ขั้นตอนขอทารก ขณะที่ดูดนมมารดา และนำมา พัฒนาจุกนมที่ทำให้ทารกดูดนมได้อย่างเหมือน การดูดนมจากอกมารดาได้สำเร็จ

ขนาด (Size)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์